نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب چهار عنوان در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

کسب چهار عنوان در یازدهمین جشنواره ملی حرکت


 افتخاری دیگر برای دانشگاه شهید باهنر کرمان توسط انجمن های علمی دانشجویی

کسب چهار عنوان در یازدهمین جشنواره ملی حرکت


انجمن علمی تاتر، انجمن برتر در حوزه فعالیت خلاقانه در گروه رقابتی هنر ومعماری
انجمن علمی علوم و مهندسی آب ، انجمن شایسته تقدیر در حوزه فعالیت خلاقانه در گروه رقابتی کشاورزی
انجمن علمی نقاشی، انجمن شایسته تقدیر در حوزه نشریه در گروه رقابتی هنر و معماری
انجمن علمی نانو، انجمن شایسته تقدیر در حوزه فعالیت خلاقانه درگروه رقابتی علوم پایه

روابط عمومی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان