نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزش صوت و لحن قرآن کریم با حضور استاد سلطانی

کارگاه آموزش صوت و لحن قرآن کریم با حضور استاد سلطانی


کارگاه آموزش صوت و لحن قرآن کریم با حضور استاد سلطانی.

یکشنبه ها ساعت ۱۹الی ۲۰:۳۰

نمازخانه خوابگاه خواهران بلوک۱۰؛با حضور دانشجویان غیرخوابگاهی.