نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سه شنبه های مهدوی - کانون بقیه الله(مهدویت)

سه شنبه های مهدوی - کانون بقیه الله(مهدویت)


سه شنبه های مهدوی - کانون بقیه الله(مهدویت)

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مکان : خوابگاه خوهران       زمان : هرهفته