نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه داستان خوانی "قند قصه"

جلسه داستان خوانی "قند قصه"


کانون ادبی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه شهید باهنر کرمان 

جلسه داستان خوانی "قند قصه"

خوانش و تحلیل داستان کوتاه و متون ادبی دانشجویان

همراه با صحبتی پیرامون پیشینه داستان کوتاه و اجزای آن 

 

شنبه 18 آبان ماه

ساعت 15 تا 16/30

تالار اندیشه ساختمان D1