تماس با معاونت فرهنگی و اجتماعی

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن دورنگار پست الکترونیکی
1